REGULAMIN PROMOCJI BLACK WEEK

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Black Week” (zwanej dalej „Promocją") jest Berke Kacper Kuczyński, z siedzibą w Działoszy 4B (56-500 Syców) NIP: 9111941294, REGON: 366594697, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: hej@berkehome.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego (zwanym dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja odbywa się na podstawie postanowień niniejszego regulaminu (zwanego dalej "Regulaminem") oraz obowiązujących przepisów prawa.
 3. Promocja obejmuje towary oferowane przez Organizatora w ramach sklepu internetowego: www.berkehome.pl (zwanego dalej: „Sklepem internetowym”).
 4. Akcja promocyjna obowiązuje od 22 listopada 2021 r. od godz. 00:01 do 28 listopada 2021 r. do godz. 23:59 (zwana dalej: „Czas trwania Promocji").
 5. Promocja dotyczy wszystkich nowych zamówień złożonych w Czasie trwania Promocji.
 6. Promocja polega na udzieleniu rabatu na Produkty zakupione w Sklepie internetowym. Rabat oznacza możliwość uzyskania obniżki ceny Produktu o określoną procentowo wartość.

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie w czasie trwania Promocji, zakupu w Sklepie internetowym Produktów, przy spełnieniu warunków udziału w Promocji, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Udziału w Promocji oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

 

III ZASADY PROMOCJI

 1. Celem Promocji jest sprzedaż rabatowa produktów dostępnych w Sklepie internetowym.
 2. Uczestnik w ramach Promocji otrzymuje określony Rabat na produkty dostępne w Sklepie internetowym.
 3. Rabat dotyczy ceny regularnej, bez uwzględniania zniżek lub rabatów wynikających z innych akcji promocyjnych.
 4. Naliczenie Rabatu odbywa się w chwili finalizacji zakupu w sposób automatyczny w „koszyku”.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia.
  O ewentualnym wydłużeniu terminu realizacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą e-mailową.
 1. Organizator ma prawo odmówić naliczenia Rabatu w przypadku dokonania zakupu po zakończeniu okresu trwania Promocji.
 2. W przypadku zwrotu Produktów zakupionych podczas Promocji obowiązują warunki zwrotu opisane w Regulaminie sklepu internetowego, § 9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży, dostępnego na stronie internetowej: https://berkehome.pl/pages/regulamin .

 

IV REKLAMACJE

 1. Uczestnik może zgłosić reklamacje w zakresie Promocji drogą e-mailową na adres: hej@berkehome.pl lub drogą pisemną na adres: Berke Kacper Kuczyński, Działosza 4B (56-500 Syców).
 2. Treść reklamacji powinna zawierać dane pozwalające na weryfikację tożsamości Uczestnika Promocji oraz zamówienia z uwzględnieniem konkretnego powodu reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego na stronie internetowej: https://berkehome.pl/pages/regulamin .

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik Promocji podlega Regulaminowi.
 2. Udział w Promocji stanowi zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom ochronę danych osobowych w oparciu o Politykę Prywatności, dostępnej na Stronie internetowej: https://berkehome.pl/pages/polityka-prywatnosci .
 4. W zakresie nieregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich.